Thonburi University

ระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

85.25

มีงานทำภายใน 6 เดือน

4.81

มีงานทำภายใน 1 ปี

9.94

มีงานทำหลังจาก 1 ปี

100

ได้งานทำ

ข่าว และกิจกรรม

วารสารวิชาการ

อ่านบทความ

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563
Vol.14 No.1 January - April 2020

อ่านบทความ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Vol. 3 No 1 January - June 2019

อ่านบทความ

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมแห่งประเทศไทย
ThaiSim: The Thai Simulation and Gaming Association

อ่านบทความ

เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาสรับสมัครงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยธนบุรี

เข้าสู่เว็ป

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการหางานพิเศษหรืองานประจำ
รับสมัครงานภายนอกThonburi

เข้าสู่เว็ป

รับสมัครงานอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
รับสมัครงานภายในThonburi

เข้าสู่เว็ป

บริการระบบ Onilne
บริการระบบ Oniln

ติดต่อมหาวิทยาลัย

Feel free to drop us a line to contact us

Name*


Message*


อดีต..ปัจจุบัน..สู่อนาคตที่มหาวิทยาลัยธนบุรี

มหาวิทยาลัยธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาทุกคนที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับหนึ่งแล้ว ก้าวต่อไป คือการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ในแต่ละสาขาวิชาชีพที่ตนเองถนัดอย่างเต็มภาคภูมิ

  • 248 ซอยเพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
  • 02-809-0823-27
  • tru_info@thonburi-u.ac.th
  • http://www.thonburi-u.ac.th

Pages