ปีการศึกษา 2/2562 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจก็เปิดรับสมัครด้วยนะ ♥

ปีการศึกษา 2/2562 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจก็เปิดรับสมัครด้วยนะ 
และยังมีสาขาอื่นๆ ที่เปิดรับสมัครใน 2/2562 อีก ดังนี้
#สาขาที่เปิดรับสมัคร
#ระดับปริญญาตรี
#คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
#คณะบัญชี
- สาขาวิชาการบัญชี
#คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ระดับบัณฑิตศึกษา (#ปริญญาโท)
- สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Pages